Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no
Du er her:
< Tilbake

Plikt til internkontroll

Borettslag og eierseksjonssameier er underlagt de samme lover og forskrifter som virksomheter. Internkontrollforskriften sier i §4: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. Det vil si styret.

Internkontroll er kvalitetssikring av det systematiske HMS arbeidet. Dokumentasjon av internkontrollen vil variere etter virksomhetens art, aktiviteter, risiko og størrelse.

Det stilles krav til innholdet i og dokumentasjon av internkontroll.

Det er krav til opplæring. Styret skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte.

Boligselskapet må ha et mål for sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Mål skal dokumenteres skriftlig.

Dere skal ha dokumentert oversikt over organisasjonen, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Styret må kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Det må foreligge skriftlig hvordan dere skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Så skal internkontrollen revideres ved å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Dette skal også dokumenteres.

Dette høres kanskje mye ut, men ved å sette dette i et enkelt system og fordele oppgavene internt i styret, så bør ikke arbeidsmengden være overveldende. Kravet til dokumentasjon gjenspeiler ofte risikonivået og faren for hendelser. Hvis det ikke finnes ansatte og det foretas jevnlige kontrollrunder og man dokumenterer alt som blir gjort, så er dette en enkel oppgave.

Lettstyrt leverer ferdig oppsatt HMS system tilpasset lovens minstekrav til boligselskap.

 

Tags:
Previous 5 gode grunner til at du trenger et HMS system